Header Casino afbeelding links
Header Casino afbeelding rechts

Promotionele Kansspelen: Wat is de gedragscode precies?

Door John in blog

Er mogen en kunnen in Nederland promotionele kansspelen georganiseerd worden. Wel hangen hier belangrijke voorwaarden aan en moet er te allen tijde rekening gehouden worden met de gedragscode. Pas als de aanbieder zich daar volledig aan kan houden mogen er promotionele kansspelen georganiseerd worden. Het is dan ook belangrijk dat, als je van plan bent om promotionele kansspelen aan te bieden, je goed weet hoe de gedragscode in elkaar zit.

Wat zijn promotionele kansspelen?

Zo voorkom je dat je fouten maakt of jezelf niet aan de regels houdt. Wij nemen in deze blog de gedragscode van promotionele kansspelen met je door.

Wat zijn promotionele kansspelen?

Allereerst willen we vertellen wat promotionele kansspelen zijn. Een promotioneel kansspel is een kansspel waarbij er prijzen gewonnen kunnen worden, maar waarbij er geen geld gevraagd wordt. Bijvoorbeeld: je organiseert een loterij waarbij spelers met de loten kans maken op prijzen, zonder daar geld voor te moeten betalen. Met dit soort kansspelen kun je ook een product, dienst of organisatie promoten. Er kan bijvoorbeeld een fles frisdrank gepromoot worden doordat het bedrijf codes in doppen van de flessen verwerkt, waarmee mensen kans kunnen maken op een prijs. Maar ook Link & Win acties op sociale media vallen onder promotionele kansspelen. Voor het organiseren van promotionele kansspelen heeft men niet zoals bij een online casino een vergunning nodig. Wel zijn er voorwaarden waaraan voldaan moet worden en ook moet er een gedragscode gevolgd worden.

Belangrijke voorwaarden

Er zijn verschillende voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een promotioneel kansspel te mogen organiseren. We laten ze hieronder zien:

 • Deelname is gratis
 • Per jaar mag er maximaal één keer een promotioneel kansspel aangeboden worden per product, dienst of organisatie
 • Communicatiekosten mogen maximaal 45 eurocent zijn en de deelnemer betaalt geen andere kosten
 • Minderjarigen hebben toestemming van een ouder nodig en bij jeugdige doelgroepen moeten de prijzen op hen af worden gestemd
 • Er moet zorgvuldig en terughoudend omgegaan worden met jeugdige doelgroepen

Op het gebied van het prijzenpakket gelden er drie extra voorwaarden. Deze zie je hieronder:

 • Het prijzenpakket is maximaal 100.000 euro
 • Er zijn maximaal 20 trekkingen
 • Er worden algemene voorwaarden opgesteld en deze worden aan de deelnemer bekend gemaakt

De gedragscode van promotionele kansspelen

Net als bij casino spelletjes zijn er ook regels bij promotionele kansspelen. Er gelden meerdere regels per onderdeel van promotionele kansspelen. Denk aan regels voor kosten, minderjarigen en algemene spelvoorwaarden. Om dit overzichtelijk te houden nemen we hieronder per onderdeel de gedragscode door:

Kosten van de promotionele kansspelen

 • De aanbieder van de promotionele kansspelen mag niet meer dan €0,45 communicatiekosten in rekening brengen.
 • Naast communicatiekosten mogen er geen andere kosten in rekening worden gebracht.
 • De eventuele communicatiekosten van maximaal €0,45 moeten voorafgaand aan deelname bekend worden gemaakt.
 • De producten of diensten die een promotioneel kansspel bieden hebben geen hogere aanschafprijs dan de producten of diensten die zonder een dergelijke mogelijkheid aangeboden worden.
 • Indien de Kansspelautoriteit vraagt naar informatie over de communicatiekosten, moet de aanbieder dit geven.

Prijzen of premies

 • Per promotioneel kansspel is de totale economische waarde van de beschikbaar gestelde prijzen of premier niet meer dan €100.000 per jaar.
 • De aanbieder van het promotionele kansspel moet voorafgaand aan de deelname duidelijk kenbaar maken wat de totale waarde van het prijzenpakket is. Ook moet er worden aangegeven welke en hoeveel prijzen of premies er gewonnen kunnen worden per promotioneel kansspel.
 • De aanbieder moet van alle prijzen of premies een omschrijving geven waaruit de economische waarde blijkt of waaruit deze kan worden afgeleid.
 • De prijzen moeten in overeenstemming zijn met de goede smaak, de goede zeden en het fatsoen.
 • Winnaars worden op een onpartijdige wijze aangewezen.
 • Als de Kansspelautoriteit vraagt naar de manier van het aanwijzen van de winnaars, moet de aanbieder dit aantonen.
 • Als de Kansspelautoriteit of deelnemer vraagt naar een overzicht van uitgekeerde prijzen of premies van het promotionele kansspel, moet de aanbieder dit geven.
 • Binnen drie maanden na afloop van het promotionele kansspel moeten de resultaten van de trekking bekend worden gemaakt.
 • De prijzen of premies waar deelnemers recht op hebben moeten daadwerkelijk uitbetaald worden.

Werving en promotie

 • De aanbieder moet in de oproep tot deelname aan het promotionele kansspel de naam van het product, de dienst of organisatie vernoemen.
 • De oproep tot deelname aan een promotioneel kansspel mag op geen enkele manier misleidend of onvolledig zijn en mag geen valse verwachtingen bij de deelnemers wekken.
 • Er moet op een evenwichtige en zorgvuldige wijze vorm gegeven worden aan de wervings- en reclameactiviteiten.
 • Er wordt gewaakt voor het aanzetten tot onmatige deelname aan de georganiseerde promotionele kansspelen van de aanbieder.

Minderjarigen

 • De aanbieder moet met grote zorgvuldigheid en terughoudendheid omgaan met het aanbieden van promotionele kansspelen aan minderjarigen. Dat geldt ook voor het oproepen van minderjarigen om deel te nemen aan een promotioneel kansspel.
 • Promotionele kansspelen die gericht of deels gericht zijn op minderjarigen, mogen alleen prijzen of premies bevatten die geschikt zijn voor minderjarigen. De prijzen of premies mogen dus geen morele, mentale of fysieke schade veroorzaken. De aanbieder moet rekening houden met het bevattingsvermogen en het verwachtingspatroon van minderjarigen met betrekking tot de aangeboden prijzen of premies.
 • Er mogen door de aanbieder geen persoonsgegevens verzamelt worden van minderjarigen zonder toestemming van een ouder van de minderjarige.
 • De aanbieder moet duidelijk aangeven aan de minderjarige dat het verlenen van toestemming van de ouder een voorwaarde is van het promotionele kansspel.

Algemene spelvoorwaarden

 • Er moeten algemene spelvoorwaarden opgesteld worden door de aanbieder van de promotionele kansspelen. De algemene voorwaarden moeten gratis ter beschikking worden gesteld aan deelnemers en potentiële deelnemers en zijn op eenvoudige wijze te raadplegen.
 • Tijdens de looptijd van een promotioneel kansspel mogen de voorwaarden niet ten nadele van de deelnemers gewijzigd worden.
 • In de algemene spelvoorwaarden moeten minstens de volgende gegevens verwerkt zijn:
 • De naam en het adres van de aanbieder
 • De naam van het product, de dienst of organisatie dat gepromoot wordt
 • De termijn waarbinnen deelname aan het promotionele kansspel mogelijk is
 • De wijze waarop de deelnemer deel kan nemen
 • De hoogte van eventuele communicatiekosten met een maximum van €0,45 per deelname
 • Het aantal te winnen prijzen of premies en een beschrijving daarvan en de waarde daarvan
 • De wijze waarop winnaars worden aangewezen en het aantal trekkingen
 • De wijze van bekendmaking van de winnaars
 • De datum van de trekking en uitreiking van prijzen of premies
 • De vermelding dat bij een deelname aan het promotionele kansspel door een minderjarige tot 16 jaar toestemming van de ouder noodzakelijk is
 • De wijze van inhouding of aangifte van eventuele kansspelbelasting
 • De wijze waarop de algemene spelvoorwaarden en eventuele andere informatie betreffende het promotionele kansspel verkrijgbaar zijn
 • De wijze waarop klachten over het promotionele kansspel ingediend kunnen worden en de procedure die daarbij gevolgd moet worden
 • De vermelding dat de aanbieder in overeenstemming is met de gedragscode

Klein promotioneel kansspel

 • Als de totale waarde van de prijzen of premies maximaal €4.500 is, wordt het promotionele kansspel aangemerkt als een klein promotioneel kansspel.

Klachten

 • De deelnemer van het promotionele kansspel moet schriftelijk een klacht kunnen indienen bij de aanbieder als het promotionele kansspel niet voldoet aan één of meerdere bepalingen van de gedragscode.
 • Als er meerdere aanbieders zijn van één promotioneel kansspel, is de aanbieder die de klacht ontvangt verondersteld de aanbieder van het promotionele kansspel te zijn.
 • Om deelnemers eventueel klachten in te laten dienen is de aanbieder verplicht om het adres en/of telefoonnummer kenbaar te maken en een klachtenprocedure op te stellen.
 • Als de deelnemer vindt dat zijn of haar klacht niet goed afgehandeld is, mag hij of zij contact opnemen met de Kansspelautoriteit.
 • Als de deelnemer een klacht indient bij de Kansspelautoriteit zonder eerst contact op te nemen met de aanbieder zelf, zal de Kansspelautoriteit de klacht doorsturen naar de aanbieder.
Wat zijn de gedragsregels bij promotionele kansspelen?

Conclusie promotionele kansspelen

Er gelden dus heel wat regels voor het aanbieden van promotionele kansspelen. Als een aanbieder een product, dienst of bedrijf wil promoten met promotionele kansspelen moet er altijd voldaan worden aan deze regels. De gedragscode zal te allen tijde gevolgd moeten worden en de Kansspelautoriteit mag ingrijpen als dit niet het geval is. Wie promotionele kansspelen aan wil bieden moet ervoor zorgen dat de gedragscode goed doorgenomen is, om fouten en ongewenste verrassingen te voorkomen. Wil je zelf deelnemen aan een promotioneel kansspel? Controleer dan ook gerust of de aanbieder aan de gedragscode voldoet. Als je merkt dat er niet goed omgegaan wordt met de gedragscode is het altijd mogelijk om contact op te nemen met de aanbieder of dit door te geven aan de Kansspelautoriteit.